Общи условия


Общи УсловияOбщите условия за предоставяне на продукти от разстояние по смисъла на ЗЗП между , със седалище и  адрес на управление гр.Пловдив център ет.2 офис 13, наричано за краткост УЕБ САЙТ (www.meluxe.eu) от една страна,  и от друга - лицето, наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, съгласило се с настоящите Общи условия, се съдържат в този документ.


За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:


„Уеб сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.


„Интернет страница” е съставна и обособена част от Уеб сайта.


www.meluxe.eu е Уеб сайт за електронна търговия - за продажба на продукти от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.


"Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.


„Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.meluxe.eu, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на продукти от Уеб сайта www.meluxe.eu, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.


„Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален e-mail адрес), посредством които той се индивидуализира в www.meluxe.eu.


„Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.meluxe.eu продукти.


„Нюзлетър/електронен бюлетин” („newsletter”) е редовно дитрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.


„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни продукти, предлагани пряко на Потребителя.


„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество продукти или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.


„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.


„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.


„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.


„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.


„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено продуктите, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.


„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.


Във връзка с предлаганите продукти на уеб сайт www.meluxe.eu, всеки регистриран Потребител се задължава да приема и спазва установените Общи условия на ползване.


Уеб сайтът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в www.meluxe.eu продукти.


Уеб сайтът публикува на адрес www.meluxe.eu описание на основните характеристики и изображение на всеки продукт,  включително цена на продукта, информация за начините на плащане, доставка и всякаква друга информация, която като електронен магазин е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на продуктите.


За да получи правото за закупуване на предлаганите продукти в www.meluxe.eu, Потребителя трябва да попълни електронната регистрационна форма с необходимите верни, пълни и точни данни, като гарантира за тяхната достоверност.  В случай, че Потребителят предостави неверни данни, Уеб сайтът  има право да прекрати незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.


При заявка от Потребителя за закупуване на продукти,www.meluxe.eu осъществява контакт по телефон и/или e-mail с Потребителя с оглед уточняване на заявката и нейното финализиране. При посочени неточни данни за доставка (непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер) при подаване на заявката, същата се счита за невалидна.


Заявеният за покупка продукт се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между www.meluxe.eu и Потребителя.


Доставка на закупените продукти се осъществява чрез куриерска компания, на посоченият от Потребителя адрес на доставка. Стойността на доставка на закупените продукти от www.meluxe.eu е 6 лева независимо от стойността на поръчката Ви, за Потребители на територията на Република България.


Заплащането на закупените продукти от www.meluxe.eu се осъществява чрез наложен платеж, като Потребителя се задължава да заплати продажната цена на закупените от него продукти. Потребителя не се задължава да заплати разходите за доставка. 


При получаването Потребителят подписва придружаващите документи, служещи като потвърждение за доставката на продуктите. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на изпратените продукти в този срок, www.meluxe.eu се освобождава от задължението си да достави заявените продукти. Потребителят  може да потвърди желанието си да получи заявените продукти и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.Права на Уеб сайта www.meluxe.eu


- Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на продукти и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уеб сайтове и в потребителския профил.


- Да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал.


- Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от уеб сайта услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като уеб сайтът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни. 


- Полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална.


- Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.


- Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.


- Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.


- Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки.


- Не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси.


- Не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.


- Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.Потребителят се задължава:


- Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.


- Да плати цената на заявените от него продукти.


- Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.


- Да получи заявените от него продукти.


- Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си за достъп до Уеб сайта.


- Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Уеб сайта в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв.


- С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Изход”.


- Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.Потребителят има право на:


- Достъп в режим онлайн до Уеб сайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Уеб сайта - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.


- Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.


- Да откаже да получи заявените от него за покупка продукти при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/.


- Да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено. Потребителят се задължава:


- Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени продукти, ред и условия публикувани на Уеб сайта за електронна търговия www.meluxe.eu и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.


- Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


- Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.


- Да уведомява незабавно Уеб сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Уеб сайта.


- Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват Уеб сайта.


- Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Уеб сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.


- Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.


- Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.При неспазване на задълженията Уеб сайтът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната точка от страна на Потребителя. В тези случаи Уеб сайтът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.


При прекратяване на договора Уеб сайтът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.


Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи.Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:


- Преустановяване на дейността от страна на Уеб сайта.


- Прекратяване поддържането на Уеб сайта.


- С отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закона случаи.Потребителят е длъжен да обезщети Уеб сайтът и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Уеб сайта и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.Страните декларират, че в случай, че е на лице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в съответния град.Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Уеб сайта, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Уеб сайта, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.